Serdecznie zapraszamy do zapoznania z obowiązującym regulaminem konkursu, dostępnym również w wersji PDF

Plik do pobrania

 

REGULAMIN KONKURSU

NA WYSTĄPIENIE PODCZAS

MIĘDZYNARODOWEJ VI KONFERENCJI

PRAWA LOTNICZEGO I KOSMICZNEGO

ORAZ TECHNOLOGII – NOWE
WYZWANIA

S I.

[Postanowienia ogólne

1.    Niniejszy regulamin określa cele, organizację, warunki udziału i przebieg Konkursu na wystąpienie podczas Międzynarodowej VI Konferencji Prawa Lotniczego i Kosmicznego oraz Technologiinowe wyzwania (zwany dalej Konkursem).

2.    Konkurs jest organizowany przez Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Rzeszów (zwane dalej Organizatorem).

3.    W Konkursie mogą uczestniczyć studenci kierunków realizowanych na wydziałach prawa i administracji uczelni publicznych i niepublicznych w Polsce, magistrzy oraz doktoranci tych kierunków do dwóch lat po ukończeniu studiów.

4.    W Konkursie nie mogą brać udziału osoby, które poprzez wysłanie dokumentacji aplikacyjnej, wyraziły chęć wystąpienia na Konferencji w charakterze Prelegenta.

[Cele Konkursu)

1. Celem Konkursu jest m.in.:

a)       rozwijanie aktywności naukowej studentów, absolwentów poprzez nabywanie umiejętności formułowania i argumentowania swoich poglądów w czasie wystąpień publicznych,

b)      przedstawienie grupie docelowej problematyki związanej z prawem lotniczym i kosmicznym,

c)       propagowanie wśród uczestników wiedzy na temat prawa lotniczego i kosmicznego.

[Harmonogram Konkursu)

1.     Organizator ustala harmonogram Konkursu, przy czym zastrzega się możliwość zmiany terminów.

2.     Dokumentację aplikacyjną należy wysłać do 8 kwietnia 2018 r. (do godziny 23:59) na adres e-mail:

zapisy@elsa.org.pl. W tytule wiadomości należy wpisać „Konkurs na wystąpienie [Imię i

Nazwisko] ”

3.     Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi 18 kwietnia 2018 r.

[Zadanie konkursowe)

1.    Zadanie Konkursowe polega na przygotowaniu i opracowaniu referatu związanego z problematyką wybranego obszaru tematycznego Międzynarodowej VI Konferencji Prawa

Lotniczego i Kosmicznego oraz Technologii — nowe wyzwania.

2.    Uczestnik ma do wyboru następujące obszary tematyczne:

a)       bezpieczeństwo w międzynarodowej żegludze powietrznej;

b)       prawa pasażera linii lotniczych;

c)       status prawny bezzałogowych statków powietrznych;

d)       prawo kosmiczne – nowe wyzwania.

[Praca konkursowa]

1.         Przygotowywane wystąpienia powinny być zgodne z następującymi wymaganiami:

a)         zgłoszenie powinno zawierać imię i nazwisko autora oraz podanie afiliację;

b)        objętość do 1 arkusza wydawniczego (40 000 znaków) ze spacjami i przypisami;

c)         przypisy dolne;

d)        czcionka: Times New Roman, rozmiar 12 (przypisy 10);

e)         interlinia: 1,5.

2.         Prace nadesłane uznane będą za zakończone.

3.         Wszelkie uzupełnienia lub zmiany dokonane przez autora, nawet przed terminem wyznaczonym dla nasyłania prac, nie zostaną uwzględnione przez Komisję Konkursową w ocenie pracy.

4.         Praca nie może być wcześniej publikowana lub wygłaszana przez autora.

[Przystąpienie do Konkursu)

1.      Udział w Konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby w nim uczestniczące zgody na przetwarzanie przez Organizatora ich danych osobowych na potrzeby Konkursu oraz w celach marketingowych związanych z Konkursem [Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r.

o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922.)/.

2.      Przez przystąpienie do Konkursu rozumie się nadesłanie dokumentacji aplikacyjnej.

3.      Dokumentacja aplikacyjna składa się z formularza zgłoszeniowego, stanowiącego załącznik nr 1 do Regulaminu oraz Pracy Konkursowej zapisanej w dwóch formatach, .pdf oraz w formie edytowalnej (doc./docx./rtf.).

4.      Formularz zgłoszeniowy stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu.

5.      W formularzu zgłoszeniowym zamieszcza się imię i nazwisko, rok studiów, wydział, nazwę uczelni, telefon kontaktowy, adres zamieszkania, adres e-mail oraz tytuł wystąpienia.

[Weryfikacja zgłoszenia]

1.     Organizator potwierdza otrzymanie dokumentacji aplikacyjnej, wysyłając taką informację do uczestnika drogą elektroniczną, w ciągu 72 godzin od chwili jej otrzymania.

2.     W przypadku nieotrzymania potwierdzenia o wpłynięciu dokumentacji aplikacyjnej, uczestnik

Konkursu jest zobowiązany niezwłocznie skontaktować się z Organizatorem.

[Komisja Konkursowa)

1.    Prace konkursowe ocenia Komisja Konkursowa złożona z osób specjalizujących się w tematyce prawa lotniczego i kosmicznego, które zostały zaproszone do wzięcia w niej udziału w charakterze Jury przez Organizatora.

2.    Spośród nadesłanych prac Komisja Konkursowa wybierze pracę wyróżniającą się treścią merytoryczną i sposobem przedstawienia tematu.

3.    Komisja Konkursowa dyskwalifikuje uczestnika, którego praca była wcześniej wygłaszana lub publikowana, a także jeżeli referat zawiera fragmenty prac wcześniej publikowanych.

4.    Komisja Konkursowa wybierze trzech uczestników, spośród których jeden zastanie zaproszony w charakterze prelegenta podczas Międzynarodowej VI Konferencji Prawa Lotniczego i Kosmicznego oraz Technologii — nowe wyzwania. Pozostali Laureaci otrzymają nagrody rzeczowe.

5.    Organizator powiadamia drogą elektroniczną o wynikach Konkursu wszystkich jego uczestników.

6.    Imię i nazwisko zwycięzcy zostanie opublikowane na wydarzeniu Międzynarodowej VI Konferencji Prawa Lotniczego i Kosmicznego oraz Technologii — nowe wyzwania na portalu społecznościowym Facebook.

7.    Organizator zastrzega sobie możliwość zakończenia Konkursu bez wyłonienia zwycięzcy/zwycięzców. W związku z tym uczestnikom nie będą przysługiwały żadne roszczenia wobec Organizatora.

[Postanowienia końcowe)

1.     Udział w Konkursie jest równoznaczny z akceptacją Regulaminu.

2.     Decyzje Organizatora są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.

3.     Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany lub uzupełnienia Regulaminu w dowolnym czasie. Wszelkie informacje dotyczące zmian będą publikowane na stronie Konferencji:

www.konferencjalotnicza.elsa.org.pl w zakładce Konkurs oraz na wydarzeniu Międzynarodowej VI Konferencji Prawa Lotniczego i Kosmicznego oraz Technologii — nowe wyzwania na portalu społecznościowym Facebook.

4.     Organizator jest jedynie właściwy do rozstrzygania wszelkich sporów związanych z Konkursem, a jego decyzje w tym zakresie są ostateczne.

5.     Wszelkie pytania należy kierować na adres zamieszczony w S 3 pkt. 2.

6.     Interpretacji Regulaminu Konkursu dokonuje Organizator.