logo konfa

W dniach 18 – 22 kwietnia odbyła się „Konferencja Lotnicza 2016” zorganizowana wspólnie przez Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Rzeszów oraz Koło Naukowe EUROAVIA Rzeszów.

W tym roku projekt został podzielony na trzy części:

  1. Warsztaty prawnicze i techniczne w dniach 18 – 19 kwietnia 2016 r. na Uniwersytecie Rzeszowskim w Auli Uniwersyteckiego Centrum Innowacji i Transferu Wiedzy Techniczno – Przyrodniczej przy ul. S. Pigonia Podczas tego wydarzenia studenci mogli wzbogacić swoją wiedzę praktyczną dotyczącą tematyki m.in. deliktów prawa karnego i cywilnego, prawa lotniczego oraz innych zagadnień związanych z prawem lotniczym. Warsztaty przeprowadzili m.in. prawnicy Kancelarii Smaga Jaroszyński Spółka Adwokacka S.K.A. (Lublin/Warszawa) oraz Jakub Sznajder z Kancelarii Radcy Prawnego Agnieszka Sznajder.Natomiast mgr Katarzyna Sas z Kancelarii Patentowej Katarzyna Sas poruszyła tematykę obejmującą zagadnienia zdolności patentowej, procedury rejestracji, zasięgu terytorialnego patentów oraz prawa ochronnego. Równolegle na Politechnice Rzeszowskiej odbyły się warsztaty obejmujące tematykę techniczną, podczas których został ukazany od strony praktycznej proces tworzenia i wprowadzania na rynek nowych technologii przemysłu lotniczego oraz poruszające kwestie bezpieczeństwa w transporcie lotniczym. Warsztaty przeprowadzili m.in. mgr inż. pil. Kamil Kosacki – Instruktor w Ośrodku Lotniczym Politechniki Rzeszowskiej, pilot liniowy, Safety Manager, Mikołaj Modrzejewski – Process Engineer w LOT Aircraft Maintenance Services oraz Dariusz Sarnociński – Ekspert ds. Planowania Reagowania Awaryjnego Urzędu Lotnictwa Cywilnego.

  2. Forum dyskusyjne „Panel Ekonomiczny”w dniu 20 kwietnia 2016 r. na terenie Politechniki Rzeszowskiej w Auli V1 w budynku V przy ul. Powstańców Warszawy 12.Ta część konferencji miała na celu przedstawienie i podkreślenie powiązań nowoczesnych technologii z uwarunkowaniami ekonomicznymi i biznesowymi sektora lotniczego. Forum dyskusyjne poprzedziła prezentacja zbioru aktualnych raportów i opracowań dotyczących sytuacji na rynku lotniczym. Panel Ekonomiczny Konferencji Lotniczej 2016 składał się z trzech sesji dyskusyjnych prowadzonych w określonych obszarach tematycznych:

  • Perspektywy rozwoju transportu lotniczego w Polsce. Oczekiwania względem przyszłych pracowników.

  • Współczesne technologie jako odpowiedź na potrzeby rynku lotniczego.

  • Startupy szansą dla młodych przedsiębiorców.

  1.  IV Ogólnopolska Konferencja Prawa i Technologii Lotniczych oraz Kosmicznych w dniach 21 – 22 kwietnia 2016 r. w Głównej Auli Uniwersyteckiego Centrum Innowacji i Transferu Wiedzy Techniczno – Przyrodniczej Uniwersytetu Rzeszowskiego. W tym roku Konferencja stanowiła doskonałą okazję do podsumowania rozważań toczących się w pierwszych trzech dniach projektu. Poruszyła ona m. in. kwestie związane z prawami pasażera, terroryzmem lotniczym, a także prawem kosmicznym i regulacjami dotyczącymi statków bezzałogowych.

Dnia 21 kwietnia, podczas I sesji której moderatorem była dr hab. prof. UR Elżbieta Dynia, poruszono kwestie obejmujące regulacje prawne dotyczące statków bezzałogowych, zagadnienia prawnomiędzynarodowe współkorzystania przez bezzałogowe statki powietrzne z przestrzeni powietrznej, a także kwestie bezzałogowych statków powietrznych w świetle strategii lotniczej Unii Europejskiej oraz w polskiej przestrzeni powietrznej. Omówiono również sposoby zarządzania portem lotniczym w aspekcie procedur antyhałasowych. Podczas II sesji, której moderatorem był prof. zw. dr hab. Leonard Łukaszuk – Uniwersytet Warszawski, rozważano kwestie czy użytkownik bezzałogowego statku powietrznego ma obowiązki związane z systemem obowiązkowego zgłaszania zdarzeń lotniczych, jak również odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez bezzałogowe statki powietrzne. Ostatnim tematem drugiej sesji była ochrona patentowa rozwiązań technicznych w przemyśle lotniczym. Trzecia – ostatnia sesja tego dnia, której moderatorem był dr hab. inż. Andrzej Tomczyk, prof. PRz, poruszyła materie dotyczące kontroli tożsamości w przewozie lotniczym w świetle obowiązujących regulacji, istotę niesprawności technicznej, jako przesłanki do odmowy wypłaty odszkodowania związanego z opóźnieniem lotu, kwestię nadużyć przy rezerwacji oraz wykorzystywaniu biletów lotniczych i ich skutki prawne, jak również prawa pasażera a firmy, 261/04 w praktyce.

Dnia 22 kwietnia, IV sesję rozpoczął dr Eytan Tepper – University of McGill, poruszając temat Space Law & Global Space Governance. Następnie można było wysłuchać prelekcji dotyczących możliwości współczesnej technologii lotniczej w świetle realizacji turystyki kosmicznej oraz problematyki ochrony własności intelektualnej w branży kosmicznej. Sesja V, której moderatorem był prof. dr hab. Tadeusz Skoczny – CARS WZ Uniwersytet Warszawski, poruszono zagadnienia uwarunkowań użycia lotnictwa do niesienia pomocy ofiarom klęsk żywiołowych o dużej skali, wojskowych aspektów bezpieczeństwa państw członkowskich UE w procesie integracji europejskiej przestrzeni powietrznej oraz tematykę Just Culture, jako nowych zasad w zarządzaniu portami lotniczymi. VI – ostatnia już sesja Konferencji, której moderatorem był dr inż. Piotr Cieciński z Politechniki Rzeszowskiej, dotyczyła problematyki odpowiedzialności za spowodowanie katastrofy lotniczej przez Agenta Handlingowego, praw człowieka a praw kosmicznych, konsekwencji politycznych, prawnych i ekonomicznych ataków terrorystycznych, jak również problematycznych aspektów prawnych turystyki kosmicznej.

Obecnością na konferencji zaszczycili nas:

dr inż. Tomasz Balcerzak – Politechnika Śląska

mgr inż. Jan Dobrzański – rzecznik patentowy, AOMB Polska Sp. z o.o.

dr hab. inż. nawig. Andrzej Fellner – Politechnika Śląska

mgr Radosław Fellner – Politechnika Śląska

mgr Ksawery Garapich – Uniwersytet Warszawski/ Prokuratoria Generalna Skarbu Państwa

mgr r.pr. Michał Jaworski – Uniwersytet Jagielloński/ Kancelaria Jaworski Malina Sp. p./ Welcome Airport Services Sp. z o.o.

mgr Agata Kaczyńska – Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych

mgr Hanna Klecz – Politechnika Rzeszowska, Aeroklub Podkarpacki SL

dr inż. Robert Konieczka – Politechnika Śląska

dr Zuzanna Kulińska – Uniwersytet Warszawski

dr Agnieszka Kunert – Diallo – PLL LOT S.A.

dr inż Magdalena . Letun – Łątka – Politechnika Śląska

mgr Ewa Liszka – Uniwersytet Jagielloński/ Kancelaria Jaworski Malina Sp. p.

mgr Krzysztof Loga – Sowiński – MBA , niezależny konsultant

dr inż. Adam Mańka – Politechnika Śląska

dr inż. T. Marek Markiewicz – Akademia Obrony Narodowej

dr Paweł Mróz – Akademia Obrony Narodowej

mgr Maciej Piotrowski – Uniwersytet Warszawski

dr Marek Stus – Uniwersytet Jagielloński

Paweł Szymański – Urząd Lotnictwa Cywilnego

dr Eytan Tepper – University of McGill

dr Marta Wachowicz – Polska Agencja Kosmiczna

dr Jan Walulik – CARS Uniwersytet Warszawski

mgr Maciej Zych – Kancelaria Wardyńscy i Wspólnicy

Patronat honorowy nad Konferencją Lotniczą 2016 objęli:

Prezentacja1

Partnerami Konferencji byli:

 2

Partnerem wspierającym był:

mcgill-university-logo

Sponsorami nagrody dla uczestników Konkursu na Wystąpienie byli:

3

Wspierali nas:

wpierali nas

Patronat medialny objęli:

medialni

Partnerzy ELSA Rzeszów:

wpieraja elsa rzeszow